Rozpocząłeś proces rezerwacji. Anuluj rezerwację Dokończ rezerwację
Twoje super oferty

Cel pobytu

Wybierz cel pobytu
Wybrano podkategorie: 0
Tylko NOCLEG, bez zabiegów medycznych ?

Turnusy, pakiety wraz z noclegiem

Pakiety weekendowe

 • Wszystkie pakiety
 • Pakiety SPA & Wellness
 • Pakiety okazjonalne
 • Profilaktyczno lecznicze

TURNUSY OKOŁO 7 DNIOWE

 • Wszystkie 7 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OKOŁO 14 DNIOWE

 • Wszystkie około 14 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OKOŁO 21 DNIOWE

 • Wszystkie około 21 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

Polecamy

Przyjazd

21 poniedziałek sierpień 2017
Elastyczne daty:
- 0 dni +

Wyjazd

22 wtorek sierpień 2017
Kobiety - 0 +
Mężczyźni - 0 +
Dodaj lub edytuj opcje
Wybranych filtrów: 0
Osoby towarzyszące - 0 + ?
 • Dostawka ?
 • Super oferty ?
 • Oferty last minute ?
 • Oferty first minute ?
 • Oferty "Nie czekaj na weekend" ?
0-2 lat - 0 +
2-12 lat - 0 +

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Regulamin strony internetowej

Definicje:

 1. Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Usługodawcą jest Pensjonat Lawendowy Zdrój, z siedzibą w Zbludowicach, przy ulicy Korczyńskiej 27a lub inny Organizator Usług, z którym Pensjonat Lawendowy Zdrój podpisze odpowiednią umowę.
 4. Usługobiorcą jest Użytkownik, który  dokona zakupu poprzez Serwis.
 5. Serwis jest to strona internetowa, która świadczy usługi hotelarskie. Serwis prezentuje również praktyczną informację turystyczną.
 6. Organizator Usług – przedsiębiorca, który na zlecenie Usługobiorcy i w jego imieniu, zawiera umowę z Usługodawcą.
 7. Organizator Usług na mocy umowy zawartej z Lawendowym Zdrojem świadczy usługi dla Usługobiorców. Organizator usług jest odpowiedzialny przed klientem za jakość usługi przewidzianej w umowie, natomiast Lawendowy Zdrój jest odpowiedzialny za jakość zakwaterowania.
 8. Warunki techniczne - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

I. Postanowienia wstępne.

 1. Każdy, kto przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. W kwestii płatności w formie e-przelewu, Usługodawca zawarł umowę z firmą Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860.

II. Warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu

 1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej wraz z programem Flash oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).

III. Reklamacje

 1. Reklamacje należy przesłać drogą mailową na adres info@lawendowyzdroj.pl w ciągu 7 dni  roboczych od daty zaistnienia podstawy reklamacyjnej. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 20 dni roboczych.
 2. Administrator nie oferuje żadnych towarów konsumpcyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), a w związku z tym zapisy w/w ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

IV. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta ze wszelkich informacji dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych w Serwisie, w szczególności na wzorach klauzul umownych, umów, regulaminów, ofert i innych oświadczeń woli.
 2. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w Serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z usług podmiotów polecanych przez Administratora w Serwisie bądź reklamujących się w Serwisie.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Administratora, wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, podejmie on odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Administrator Serwisu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

VI. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z funkcji komentarzy i opinii

 1. Administrator nadzoruje moderowanie komentarzy i opinii, przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat wysłane pod biuro@lawendowyzdroj.pl.
 2. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia funkcji komentarzy i opinii bez uprzedzenia i podawania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo dokonania zmiany w profilu Użytkownika, szczególnie jeśli uzasadnione są zapewnieniem prawidłowego działania funkcji komentarzy i opinii.
 5. Administrator ma prawo przenosić, łączyć oraz usuwać wybrane komentarze i opinie.
 6. W komentarzach i opiniach obowiązkowo należy przestrzegać zasad etykiety.
 7. Wypowiedzi powinny być kulturalne, pisane zgodnie z zasadami gramatycznymi i stylistycznymi języka w którym są pisane, zgodne z polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się w szczególności:
  • używania wulgaryzmów, dotyczy to także wulgaryzmów w obcych językach;
  • aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta aby uniknąć nadzoru;
  • powtórnego wysyłania uprzednio skasowanych przez Administratora komentarzy i opinii;
  • obrażania innych użytkowników umieszczających komentarze bądź opinie;
  • umieszczania plików (w tym zdjęć) powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste;
  • umieszczania reklam bądź treści sugerujących skorzystanie z usług konkretnego podmiotu konkurencji, w tym świadczonych przez użytkownika a niedostępnych do rezerwacji za pośrednictwem Serwisu (prawo do umieszczania informacji tego typu przysługuje wyłącznie administratorowi serwisu);
  • umieszczania odnośników do nielegalnie rozpowszechnianych treści chronionych prawem autorskim, jak również umieszczanie jakichkolwiek plików zawierających dzieła i treści chronione prawem własności intelektualnej na rzecz innych osób, niż osoba je zamieszczająca (zamieszczenie dzieła lub treści jest dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której przysługują prawa do dzieła lub treści chronionych prawem).

VII. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia, Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VIII. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich zamieszczonych w serwisie pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc m.in. do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i na warunkach określonych przez niego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności handlowo-usługowej, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych w wymienionej wyżej ustawie), w bazie danych, której administratorem jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy.
 4. Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie, jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez niego środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Otrzymując dostęp do stron Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

"… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"

Projekt „Centrum holistycznej turystyki medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa