Rozpocząłeś proces rezerwacji. Anuluj rezerwację Dokończ rezerwację
Twoje super oferty

Cel pobytu

Wybierz cel pobytu
Wybrano podkategorie: 0
Tylko NOCLEG, bez zabiegów medycznych ?

Turnusy, pakiety wraz z noclegiem

Pakiety weekendowe

 • Wszystkie pakiety
 • Pakiety SPA & Wellness
 • Pakiety okazjonalne
 • Profilaktyczno lecznicze

TURNUSY OKOŁO 7 DNIOWE

 • Wszystkie 7 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OKOŁO 14 DNIOWE

 • Wszystkie około 14 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OKOŁO 21 DNIOWE

 • Wszystkie około 21 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

Polecamy

Przyjazd

21 poniedziałek sierpień 2017
Elastyczne daty:
- 0 dni +

Wyjazd

22 wtorek sierpień 2017
Kobiety - 0 +
Mężczyźni - 0 +
Dodaj lub edytuj opcje
Wybranych filtrów: 0
Osoby towarzyszące - 0 + ?
 • Dostawka ?
 • Super oferty ?
 • Oferty last minute ?
 • Oferty first minute ?
 • Oferty "Nie czekaj na weekend" ?
0-2 lat - 0 +
2-12 lat - 0 +

Regulamin rezerwacji obiektu

Regulamin rezerwacji Obiektu

Definicje:

1. Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754.

2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

3. Usługodawcą jest Pensjonat Lawendowy Zdrój, z siedzibą w Zbludowicach, przy ulicy Korczyńskiej 27a lub inny Organizator Usług, z którym Pensjonat Lawendowy Zdrój podpisze odpowiednią umowę.

4. Usługobiorcą jest Użytkownik, który  dokona zakupu poprzez Serwis.

5. Serwis jest to strona internetowa, która świadczy usługi hotelarskie. Serwis prezentuje również praktyczną informację turystyczną.

6. Organizator Usług – przedsiębiorca, który na zlecenie Usługobiorcy i w jego imieniu, zawiera umowę z Usługodawcą.

Organizator Usług na mocy umowy zawartej z Lawendowym Zdrojem świadczy usługi dla Usługobiorców. Organizator usług jest odpowiedzialny przed klientem za jakość usługi przewidzianej w umowie, natomiast Lawendowy Zdrój jest odpowiedzialny za jakość zakwaterowania.

7. Warunki techniczne - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

8. Depozyt rezerwacyjny – procentowa wartość od kwoty na jaką Usługobiorca dokonuje rezerwacji.

9. Depozyt zabezpieczający - pobierana opłata przez hotel od gości hotelowego na okres ich pobytu. Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży. Depozyt powinien zostać zwrócony w całości jeżeli nie stwierdzono żadnych szkód przy wymeldowaniu z obiektu hotelowego.

10. Anulacja rezerwacji – informacja o rezygnacji z zarezerwowanego pokoju lub usługi.

 

I. Postanowienia wstępne.

1. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej oraz Regulamin Hotelu.

2. Niniejsze postanowienia określają warunki, na jakich Usługobiorca może dokonać rezerwacji.

3. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem ustalony zostaje przez firmę Anna Czyszczoń z siedzibą przy ul. Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

4. W Regulaminie określone są rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie, ul. Stopnicka 16, 28-136 Nowy Korczyn, NR KRS: , NR NIP: 6551594955, NR REGON: 260106754 będącą operatorem Serwisu internetowego www.lawendowyzdroj.pl

5. Zamieszczone na stronach internetowych firmy Anna Czyszczoń informacje, materiały oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

II. Rejestracja w Serwisie

1. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie jest:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych osobowych i adresu e-mail,
b. zapoznanie się z Regulaminem Strony Internetowej oraz Regulaminem Dokonywania Płatności przez Dotpay.com
c. zaakceptowanie wyżej wymienionych Regulaminów,

 

2. Użytkownik serwisu automatycznie poświadcza prawdziwość podanych przez siebie danych, dokonując rejestracji.


III. Rezerwacja, opłaty

1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Usługobiorca może dokonać:
a. rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem (instant booking confirmation)
b. rezerwacji z potwierdzeniem w 24  h (24 hours booking confirmation)
c. rezerwacji z potwierdzeniem w 24 h z opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms (24 hours confirmation+5 minutes enhacement)

2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od tego czy Usługodawca przewidział dany typ rezerwacji w odniesieniu do określonego Obiektu.

3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:

a. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu;
b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania oraz wypełnienie formularza rezerwacji.
c. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
d. uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji

e. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.

4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:

a. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu.
b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania

c. wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za pomocą Serwisu

d. uzyskaniu akceptacji Usługodawcy na wynajem na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym.

e. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niż w ciągu 24 godzin od akceptacji rezerwacji. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

f. uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji

g. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.

5. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24h z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms stanowi rezerwację omówioną w ust. 4 z tym że Usługobiorca uzyskuje jej potwierdzenie w ciągu 5 minut od jej złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź sms-em.

6. Brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej powoduje, że rezerwacja nie zostaje dokonana.

7. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za wynajem Obiektu nie podlegają zwrotowi.

8. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Usługobiorca może zdecydować o wliczeniu w poczet ceny wynajmu również innych opłat i kosztów.

9. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu nie są wliczane w cenę pobytu.


IV. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd.

 1. Zakwaterowanie w obiekcie powinno nastąpić w godzinach wpisanych w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. W dniu przyjazdu Usługobiorca zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania osoby zarządzającej Obiektem o opóźnieniach w dotarciu na ustaloną godzinę odbioru kluczy.
 3. Doba w  Obiekcie rozpoczyna się o godzinie wskazanej na stronie Obiektu,  chyba że inaczej uzgodniono z Usługobiorcą.
 4. Liczba osób mających zamieszkać w Obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w rezerwacji, osoba zarządzająca Obiektem może odmówić wydania kluczy do Obiektu.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrosąsiedztwa i utrzymywania Obiektu w stanie zastanym.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy o uszkodzeniach i brakach w Obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie i osoby mu towarzyszące podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Usługobiorca.


V. Zmiany w rezerwacji

 1. a. Po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej jej zwrot w całości ani w części nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie uzgodniona z Usługodawcą (szczególnie pod względem dostępności Obiektu w nowym terminie) i dotyczy tego samego Obiektu.
  b. Usługodawca może nałożyć na Usługobiorcę dodatkową opłatę za zmianę terminu rezerwacji.
  c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu od Serwisu ją potwierdzającym, a następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Uwagi" numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie zarządzającej Obiektem w dniu przyjazdu.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć, używając do tego celu linku otrzymanego podczas rezerwacji.


VI. Przeniesienie praw i obowiązków Usługobiorcy na inną osobę


W każdej chwili Usługobiorca może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie warunki tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Serwis o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne po ich przejęciu przez osobę wskazaną przez Usługobiorcę.

VII. Wyjątki od cen i warunków wynajmu


Szczegóły co do cen wynajmu za pobyt dzieci i seniorów oraz za dopuszczalność przebywania zwierząt wynikają z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.


VIII. Wystąpienie siły wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Usługodawca rezerwuje sobie prawo zaproponowania Usługobiorcy obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. Usługodawca ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Usługobiorcy lub  jego majątku, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Usługobiorcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

"… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"

Projekt „Centrum holistycznej turystyki medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa