Cel pobytu

Pobyt z zabiegami medycznymi
Wybrano podkategorie: 16
?
Wybieram nocleg + usługi Turnusy, pakiety, pobyty weekendowe wraz z noclegiem
Wybieram tylko nocleg Bez dodatkowych zabiegów medycznych ?

Pakiety weekendowe

 • Wszystkie pakiety
 • Pakiety SPA & Wellness
 • Pakiety okazjonalne
 • Profilaktyczno lecznicze

TURNUSY OK. 7 DNIOWE

 • Wszystkie 7 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 14 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 14 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 21 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 21 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

Przyjazd

17 wtorek październik 2017
Elastyczne daty:
- 0 dni +

Wyjazd

18 środa październik 2017

Elastyczne daty (+/- 5 dni)

Kobiety - 0 +
Mężczyźni - 0 +
Dodaj lub edytuj opcje
Wybranych filtrów: 0
Osoby towarzyszące - 0 + ?
 • Dostawka ?
 • Super oferty ?
 • Oferty last minute ?
 • Oferty first minute ?
 • Oferty "Nie czekaj na weekend" ?
0-2 lat - 0 +
2-12 lat - 0 +

Regulamin rezerwacji usługi

Definicje:

 1. Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Usługodawcą jest Pensjonat Lawendowy Zdrój, z siedzibą w Zbludowicach, przy ulicy Korczyńskiej 27a lub inny Organizator Usług, z którym Pensjonat Lawendowy Zdrój podpisze odpowiednią umowę.
 4. Usługobiorcą jest Użytkownik, który dokona zakupu poprzez Serwis.
 5. Serwis jest to strona internetowa, która świadczy usługi hotelarskie. Serwis prezentuje również praktyczną informację turystyczną.
 6. Organizator Usług – przedsiębiorca, który na zlecenie Usługobiorcy i w jego imieniu, zawiera umowę z Usługodawcą. Organizator Usług na mocy umowy zawartej z Lawendowym Zdrojem świadczy usługi dla Usługobiorców. Organizator usług jest odpowiedzialny przed klientem za jakość usługi przewidzianej w umowie, natomiast Lawendowy Zdrój jest odpowiedzialny za jakość zakwaterowania.
 7. Warunki techniczne - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 8. Depozyt rezerwacyjny – procentowa wartość od kwoty na jaką Usługobiorca dokonuje rezerwacji.
 9. Depozyt zabezpieczający - pobierana opłata przez hotel od gości hotelowego na okres ich pobytu. Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży. Depozyt powinien zostać zwrócony w całości jeżeli nie stwierdzono żadnych szkód przy wymeldowaniu z obiektu hotelowego.
 10. Anulacja rezerwacji – informacja o rezygnacji z zarezerwowanego pokoju lub usługi.

I Postanowienia wstępne.

 1. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej, Regulamin Płatności w Dot.Pay oraz Regulamin Pensjonatu.

II Rejestracja w Serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie jest:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych osobowych i adresu e-mail
  • zapoznanie się z Regulaminem Strony Internetowej, Regulaminem Rezerwacji, Regulaminem Hotelu i Regulaminem Dokonywania Płatności przez Dotpay.com
  • zaakceptowanie wyżej wymienionych Regulaminów
 2. Użytkownik serwisu automatycznie poświadcza prawdziwość podanych przez siebie danych, dokonując rejestracji.

III Rezerwacja, opłaty

 1. o dokonaniu rejestracji w Serwisie, Usługobiorca może dokonać:
  • rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem (instant booking confirmation)
  • rezerwacji z potwierdzeniem w 24 h (24 hours booking confirmation)
  • rezerwacji z potwierdzeniem w 24 h z opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms (24 hours confirmation+5 minutes enhacement)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od tego czy Usługodawca przewidział dany typ rezerwacji w odniesieniu do określonej Usługi turystycznej.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  • zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu
  • dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym: lokalizacji, terminu, liczby i osób dorosłych i dzieci i spośród wyszukanych przez Serwis Usług wybór Usługi oraz wypełnienie formularza rezerwacji.
  • dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji. Potwierdzenie zawiera voucher z informacjami niezbędnymi do realizacji Usługi, między innymi: z danymi osoby wykonującej Usługę, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za zakup Usługi.
  • Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnej Usługi, wskazanych w opisie Usługi.
 4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:
  • zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu.
  • dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym: lokalizacji, terminu, liczby osób dorosłych i dzieci i spośród wyszukanych przez Serwis Usług wybór Usługi oraz wypełnienie formularza rezerwacji.
  • wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za pomocą Serwisu
  • uzyskaniu akceptacji Usługodawcy na rezerwację Usługi na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym.
  • dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niż w ciągu 24 godzin od akceptacji rezerwacji przez Usługodawcę zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem,
  • uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji wraz z elektronicznym voucherem z informacjami niezbędnymi do realizacji Usługi, w szczególności z danymi osoby wykonującej Usługę, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za zakup Usługi.
  • Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnej Usługi, wskazanych w opisie Usługi.
 5. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24h z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms stanowi rezerwację omówioną w ust.4 z tym że Usługobiorca uzyskuje jej potwierdzenie w ciągu 5 minut od jej złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź sms-em.
 6. Brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej powoduje, że rezerwacja nie zostaje dokonana.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za zakup Usługi nie podlegają zwrotowi.
 8. W cenę usługi wliczone są wszystkie elementy wyszczególnione w opisie „co zawiera cena” w prezentacji Usługi w Serwisie.
 9. Wszelkich zmian warunków świadczenia Usługi w stosunku do warunków ustalonych w voucherze dokonują Usługobiorca z Usługodawcą.

IV Wykonanie Usługi

 1. Wykonanie Usługi powinno nastąpić w datach i ewentualnie godzinach wpisanych przez Usługodawcę w panelu klienta i wygenerowanych w elektronicznym voucherze..
 2. W dniu wykonania Usługi Usługobiorca zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Usługodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej z ramienia Usługodawcy za wykonanie Usługi o opóźnieniach w dotarciu na ustaloną godzinę wykonania Usługi.
 3. Liczba osób korzystających z Usługi jest ograniczona do liczby podanej w voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w voucherze, osoba odpowiedzialna za wykonanie Usługi może odmówić świadczenia Usługi na rzecz dodatkowych osób.

V Zmiany w rezerwacji

 1. Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej jej zwrot w całości ani w części nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie uzgodniona z Usługodawcą (szczególnie pod względem dostępności Usługi w nowym terminie) i dotyczy tej samej Usługi. b. Usługodawca może nałożyć na Usługobiorca dodatkową opłatę za zmianę terminu rezerwacji. c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu od Serwisu ją potwierdzającym, a następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Uwagi" numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie odpowiedzialnej za wykonanie Usługi w dniu wykonania Usługi.

VI Rezerwacja, opłaty

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Usługodawca zwraca nie zwraca wpłaconego zadatku. Możliwe jest przesunięcie terminu rezerwacji po uzgodnieniu z recepcją.
 2. W przypadku skrócenia środki zostaną wypłacone proporcjonalnie do ilości dni pobytu.
 3. Zwrotom nie podlegają rezerwacje na zasadach promocyjnych.

VII Przeniesienie praw i obowiązków Usługobiorcy na inną osobę

 1. W każdej chwili Usługobiorca może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie warunki tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Serwis o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne po ich przejęciu przez osobę wskazaną przez Usługobiorcę.

VIII Wyjątki od cen i warunków wynajmu

 1. Szczegóły co do cen Usługi dla dzieci i seniorów wynikają z ustawień konkretnej Usługi, wskazanych w opisie tej Usługi.

IX Wystąpienie siły wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Usługodawca rezerwuje sobie prawo odwołania wykonania Usługi w uzgodnionym w rezerwacji terminie i zaproponowania Usługobiorcę innego terminu lub Usługi zastępczej.
 2. Usługodawca ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Usługobiorcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Usługobiorcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Kontakt

48 41 241 22 10
48 530 138 148
info@lawendowyzdroj.pl
ul. Korczyńska 25
Busko Zdrój - Zbludowice
Polska

Zamów rozmowę

Porozmawiaj z recepcją on-line
Jesteśmy dostępni dla Ciebie
codziennie przez 24 godziny!

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami!

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu informacyjnego, dzięki któremu żadna nasza nowość w ofercie oraz promocja Cię nie ominie.
Lawendowy Zdrój to nowo powstały pensjonat medyczny, który zapadnie w pamięć wielu kuracjuszom ze względu na unikalnie zaprojektowane tematyczne wnętrza. Specjalizujemy się w holistycznym podejściu do leczenia. Oferujemy zabiegi z wykorzystaniem kąpieli siarkowych oraz metody leczenie z zakresu Holistycznej Medycyny Manualnej. Dysponujemy rozbudowaną strefą SPA & Wellness z kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną oraz restauracją, która serwuje zdrowe i smaczne dania mięsne i wegetariańskie. Zapraszamy do Lawendowego Zdroju na turnusy sanatoryjne, specjalistyczne turnusy lecznicze, warsztaty jogi, psychoterapię indywidualna i grupową, a także relaksacyjne weekendy. Jednym słowem wszystko dla ciała, umysłu i duszy. Z troski o urodę i ciało, w Lawendowym Zdroju powstało kompleksowe centrum SPA & Wellness. Oferujemy lecznicze i relaksacyjne masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało. W tym miejscu nasi goście w atmosferze spokoju i relaksu mogą również skorzystać z jacuzzi, kompleksu saun oraz groty solnej.

Rekomendowani Partnerzy Sanatorium i Hotelu **** Lawendowy Zdrój